OBAVEŠTENJE I SAGLASNOST ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

Agns Invest doo Novi Sad, ulica Miše Dimitrijevića broj 72, Novi Sad, MB: 21075043, PIB:108825929,  matični broj 21033391 obaveštava potencijalne kupce o načinu korišćenja ličnih podataka  u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 97/2008, 104/2009, 68/2012 i 107/2012) („Zakon„):

 

1. Podaci koji bi se obrađivali

 • a) oslovljavanje, ime i prezime;
 • b) e-mail adresa;
 • c) broj mobilnog telefona;
 • d) državljanstvo;
 • e) zemlja prebivališta, i
 • f) željeni jezik komunikacije (srpski i/ili engleski).

 

2. Svrha prikupljanja i dalje obrade

Društvo planira izgradnju stambenih jedinica za prodaju u okviru projekta Kapija Vračara.

Vaši lični podaci definisani pod tačkom 1. ovog obaveštenja biće prikupljeni ukoliko iskažete interesovanje za kupovinu nepokretnosti u okviru projekta Kapija Vračara. Svrha prikupljanja ličnih podataka jeste ostvarivanje kontakta sa potencijalnim kupcima i bolje razumevanje potreba. Podatak o državljanstvu se prikuplja u svrhu istraživanja tržišta i poboljšanja ponude. Podaci o željenom jeziku komunikacije se prikupljaju da bi se definisao jezik komunikacije.

Vaši lični podaci će biti upotrebljeni isključivo u pomenute svrhe, osim ukoliko ispunjenje obaveza propisanih zakonom ne zahteva drugačije.

 

3. Način korišćenja podataka

Društvo će obaviti prikupljanje, beleženje, kopiranje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, menjanje, korišćenje, stavljanje na uvid, organizovanje, čuvanje i prilagođavanje prikupljenih podataka.

Obrada podataka o ličnosti će biti automatska, polu-automatska i/ili ručna.

 

4. Informacije o korisnicima podataka

Društvo neće podatke o ličnosti iz tačke 1. dati na korišćenje drugim licima izuzev u slučaju kada tako nalažu propisi.

 

5. Obaveznost i pravni osnov obrade podatka

Pravni osnov obrade podataka je vasa saglasnost. Davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno.

Saglasnost za obradu podataka možete opozvati u svakom trenutku. U slučaju opoziva dužni ste da Društvu nadoknadite sve opravdane troškove i štetu koji nastanu u slučaju opoziva.

 

6. Vaša prava u slučaju nedozvoljene obrade podataka

Obrada nije dozvoljena ako:

 • a) fizičko lice nije dalo pristanak za obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja;
 • b) se vrši u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica ili zakonskog ovlašćenja za obradu bez pristanka;
 • c) svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;
 • d) je lice na koje se podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade;
 • e) je način obrade nedozvoljen;
 • f) je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;
 • g) su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;
 • h) je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo.

U skladu sa Zakonom, imate prava da na Vaš zahtev budete obavešteni vezano za obradu podataka, pravo na uvid u podatke koji se na Vas odnose kao i pravo da zahtevate njihovu kopiju. Pored navedenog, imate pravo da zahtevate ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Pravo na brisanje podataka imate ako:

 • a) svrha obrade nije jasno određena;
 • b) je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;
 • c) je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;
 • d) je način obrade nedozvoljen;
 • e) podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;
 • f) je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;
 • g) se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama Zakona.

Pravo na prekid i privremenu obustavu obrade, imate ako ste osporili tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.

 

7. Ostale informacije bitne za obradu Vaših podataka

Vaši podaci će se obrađivati i čuvati dok postoji potreba, ali ne duže od 20 godina.

Mere zaštite

Društvo će preduzeti odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere kako bi zaštitilo Vaše podatke o ličnosti u skladu s važećim zakonima vezano za zaštitu podataka o ličnosti kao i standardima koji se primenjuju na polju obezbeđenja fizičke i elektronske sigurnosti podataka.

Vaši podaci o ličnosti će biti tretirani kao poverljive informacije. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju u Društvu, treba da budu upoznati sa Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

SAGLASNOST

Ovim potvrđujem da sam pročitao/la i razumeo/la ovo obaveštenje o obradi podataka o ličnosti te ovim dajem saglasnost da Društvo može obrađivati moje podatke o ličnosti u skladu sa ovim obaveštenjem i važećim zakonima i propisima.